Dns Bilgilerimiz
Linux DNS
ns3.burhost.com
ns4.burhost.com
Windows DNS
ns1.burhost.net
ns2.burhost.net
 
 
TTK Türk Ticaret Kanununa Uygun Web Sitesi

TTK Türk Ticaret Kanununa Uygun Web Sitesi

Neden Web Sitesi Yaptırmalıyım ?


Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre İnternet Sitesi

Yeni TTK’ya Göre Olması Gereken Web Sitesinin Özellikleri Nedir?

Yeni Türk Ticaret Kanununda detaylı olarak anlatılan web sitesi zorunluluğu, şirketlerin ortaklarına ve diğer kurumlara karşı şeffaf olmasını amaçlıyor. Kanunda bahsedilen web sitesinde, şirketin tüm resmi bilgilerinin internet üzerinden yayınlanması hedefleniyor. Bu nedenle şu özellikler ön plana çıkıyor:

Web sitesi zorunluluğu tüm sermaye şirketleri için geçerli.
Zorunlu kanuni Web sitesi kolayca güncellenebilir olmalı.

Yeni Türk Ticaret kanununda web sitesinde yayınlanmalı denen tüm bilgiler (raporlar, kararlar, bilançolar ) zorunlu web sayfası içinde bulunmalı.

Web sitesi yayını kesintisiz olmalı. Bu sebeple alan adı barındırma (Hosting) hizmeti alınan firma ile bu bilginin paylaşılması, web sitesinin sürekli olarak yayında kalması için gerekli. İlgili kanun metnine BURAYA Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Web sitesinin sadece kanuni zorunluluk olarak kullanılmayacağı da düşünülmeli. Maliyet açısından, web sitesi hem kanuni şartları hem de ihtiyaçları karşılamalıdır.

YTTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu)

Yeni Türk Ticaret Kanunu Göre Web SitesiZORUNLU WEB SİTESİ / 27846 sayılı düzenleme Yeni TÜRK TİCARET KANUNU ile şirketlere web sitesi zorunluluğu 14 ŞUBAT 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı. Yeni TÜRK TİCARET KANUNU'na göre her şirket bir web sitesi yaptırmak zorunda.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihinde 27846 saylı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Söz konusu kanun ise 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Hiç Web Sitesi Yaptırmayan ya da Yasaya Uygun Web Sitesi Yaptırmayan Sermaye Şirketleri Ne Olacak ?

Tasarının yasalaştığı tarihten itibaren 3 ay içinde hiç web sitesi yaptırmayan ya da yasaya uygun web sitesi yaptırmayan; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette komandite ortaklar 6 aya kadar hapis ve 100 günden 300 güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılacaklar.

Hangi Şirketlerin Web Sitesi olmak zorunda ?

*Anonim Şirketleri

*Limited Şirketleri

*Sermayesi Bölünmüş Komandit Şirketler

Not: Gerçek Kişilerin yani şahıs şirketleri üzerine açılmış şirketler için bir zorunluluk bulunmamaktadır.

(Çünkü, şahıs şirketleri, kamunun genelini ilgilendirmeyecek kadar küçük kuruluşlardır.)

* YTTK ‘nın getirmiş olduğu zorunluluklara uyulması şirketlerin bu konuda daha şeffaf olmalarını ve piyasadaki şirketi olmayan kişilerin ticaret anlamında vergisini ödeyen bununla ilgili tüm çalışmaları yapan firmalardan ayırt etmek için yapılan bir çalışmadır.

Bu sayede şirketler bir iş yapılacağı zaman, şirketin sitesine girerek bu şirketin durumunu ve gerçekten bir kurum veya kuruluş olduğunu anlamasını sağlayacaktır.

Burhost İnternet Hizmetleri Olarak konu ile ilgili artık şirketlerimizin bir web sitemiz olsun gözü ile bakmalarını istemiyoruz. Web sitesi şirketlerin bir nevi aynası durumundadır.

İş yapmak isteyen kurum veya kuruluşlar artık internet sitesinden girip şirketleri kontrol ediyorlar. Bu firma gerçekten faal mi , yaptığı işlerin resimlerini veya ürünlerini gerçek anlamda görmek istiyorlar. Bugün globalleşen dünyada dünyanın diğer ucundaki bir firma sizi istediği anda bulup sizinle iletişime geçebilecek pozisyondadır.

Yeni Türk Ticaret Kanununa göre olması gereken web sitesinin özellikleri nedir?

Dinamik Site Özelliği Olmalı. Web Sitenizin Yönetim Paneli olması şart

(Yönetim Panelli olması gerekmektedir. Sitenin içerik sayfaları şirket tarafından güncellenebilir olmalıdır.)

YTTK (Yeni Türk Ticaret Kanunu) göre sitenizin haberlerini , şirket içi bilgileriniz yayınlamanız gerekmektedir.

Site sürekli yayında olmalı ve kesintisiz yayın yapabilmeli

Teknik Yazılım ve sitenin faturalandırılmış olup belge olarak saklamanız gerekmektedir. Kanuna Uygun web sitesini fatura ile belgelemelisiniz.

Anonim Şirketleri Yatırımcı İlişkileri adı altında bu belgeleri yayınlamak zorundadır.
Limited Şirketleri Finans veya Kurumsal Kimlik adı altında bu belgelerini yayınlamak zorundadır.

Yukarıda da açıkça görüleceği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu şirketlere web sitesi hazırlama zorunluluğu getirmiştir. Söz konusu web sitesinde ise bulunması gereken asgari bilgilerin neler olduğunu ;

1) Şirketin sicil numarası
2) Ticaret Unvanı,
3) İşletmenin Merkezi,
4) Taahhüt edilen ve ödenen sermaye tutarı
5) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile müdürlerin adları-soyadları.
Web sitesinin hazırlanması tek başına yeterli değildir. Bununla beraber web sitesinde bazı duyuruların yapılmasını ise Kanun zorunlu hale getirmiştir.

Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre her sermaye şirketi, bir internet sitesi açmak, şirketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir bölümünü aşağıdaki hususların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Yayımlanacak içeriklerin başlıcaları şunlardır:

Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak. Md.171
Bölünen şirketler alacaklarını internet sitesinde ilan edeceklerdir.Md.174
Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılırMd.198.
Yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir.
Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.Md.353.
Yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az bir gazetede ilan eder; internet sitesine koyar.
Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu internet sitesinde ilan olunurMd.359.
Tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.Md.399.
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.
Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.Md.414.
Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı internet sitesinde ilan olunur.Md.420. 414 üncü maddenin birinci fıkrasında yazılı olduğu şekilde pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır.

Genel kurul tutanağı internet sitesinde ilan olunurMd.422. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi hâlde geçersizdir. Tutanak ayrıca hemen şirketin internet sitesine konulur.

Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur. Md.428, Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesine koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder ve internet sitesinde yayımlar. Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal temsilci olarak vekâlet toplanamaz.

İptal ve butlan davaları internet sitesinde ilan olunurMd.448. Yönetim kurulu, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü usulüne uygun olarak ilan eder ve şirketin internet sitesine koyar.

İptal ve butlan davasına ilişkin mahkeme kararı internet sitesinde ilan olunur. Md.450. Yönetim kurulu bu kararın bir suretini derhâl ticaret siciline tescil ettirmek ve internet sitesine koymak zorundadır.
Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur. Md.455. Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur. Md.460.

Yeni pay alma ile ilgili karar internet sitesinde ilan olunur. Md.461.
Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa yapılan ihtar internet sitesinde ilan olunur. Md 482-483.
Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması kararı internet sitesinde ilan olunur. Md.486.
Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin kararlar internet sitesinde ilan olunur. Md.524.
Alacaklıların çağrılması ile ilgili bildiri internet sitesinde ilan olunur. Md.541.
Yukarıda saydığımız kanun maddelerinin özeti iseaşağıdaki gibidir.

a) Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanlar.
b) Pay sahipleri ile ortakların menfaatlerini koruyabilmeleri ve haklarını bilinçli kullanabilmeleri için görmelerinin ve bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar.

c) Yönetim ve müdürler kurulu tarafından alınan; rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin kararlar; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü.
d) Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, bunlara ait teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri konulara ilişkin karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki genel kurul ve yönetim kurulu kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler.

e) Ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi, tür değiştirmesi hâlinde, ortakların ve menfaat sahiplerinin incelemesine sunulan bilgiler, tablolar, belgeler; sermaye arttırımı, azaltılması dâhil, esas sözleşme değişikliklerine ait belgeler, kararlar; imtiyazlı pay sahipleri genel kurulu kararları, menkul kıymet çıkarılması gibi işlemler dolayısıyla hazırlanan raporlar.

f) Genel kurullara ait olanlar dâhil her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları.
g) Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler.

h) Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, bunlara verilen cevaplar, diğer kanunlarda pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar.

ı) Finansal tablolar, kanunen açıklanması gerekli ara tablolar, özel amaçlarla çıkarılan bilançolar ve diğer finansal tablolar, pay ve menfaat sahipleri bakımından bilinmesi gerekli finansal raporlamalar, bunların dipnotları ve ekleri.

i) Yönetim kurulunun yıllık raporu, kurumsal yönetim ilkelerine ne ölçüde uyulduğuna ilişkin yıllık değerlendirme açıklaması; yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle yöneticilere ödenen her türlü paralar, temsil ve seyahat giderleri, tazminatlar, sigortalar ve benzeri ödemeler.

j) Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları.
k) Yetkili kurul ve bakanlıkların konulmasını istedikleri, pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler.

  Kontrol Panelli Hazır Site Paketi

Özellik
  Hazır Tasarım, Kolay Yönetim
  Her Sektöre Uyarlanabilme
  Ürün veya Hizmet Tanıtımı
  Ürünleriniz İçin Sipariş Alabilme
  Kampanya veya Proje Tanıtımı
  Anasayfada Hazırlanmış Flash Animasyon
  Foto Galeri
  Referanslar
  İş Başvuru Formu
  Sitenize Yapılan Ziyaret İstatistiği
  İletişim Bilgileri ve Formu
  Google Map İle Uydudan Yerinizi Gösterme
  Arama Motorlarına ve Web Standartlarına 100% uyumlu
  Yönetim Panelinde Tema Seçecebilme
  Google Translate ile 11 Lisana Çeviri
  Doviz, Hava durumu, Anket, Ziyaretçi Defteri Uygulamaları
  250 TL ( Birkez )
* Hazır Sitemiz 1 ana domainde çalışacak şekilde yapılandırılmıştır. (Yönlendirmeler hariç)
* Ana domain değiştirme durumlarında 50 TL hizmet bedeli alınmaktadır.
 

Web Siteniz firmanızın görünen vitrinidir. Günümüzün en ucuz ve en etkili pazarlama alanıdır. Daha çok insana ulaşmanın en etkili yöntemidir. Kontrol Panelli Özel Site paketi ile oluşturulmuş bir web sitesinin grafik arayüzü, kullanılan renkler, menu ve erişim yapısı, programlama altyapısı, kullanıcı odaklı oluşturulmuştur.

Kontrol Panelli Özel Site paketi ile oluşturulmuş bir web sitesinde yer alan her sayfa arama motorları tarafından indekslenebilir yapıda oluşturulur. Bu kullanıcıların sitedeki bilgiye ulaşmalarının en hızlı yoludur. Kontrol Panelli Özel Site paketi ile oluşturulmuş bir web sitesi amacına uygun yapıda hazırlanır. Fonksiyoneldir, gereksiz ve kullanılmayacak öğeler içermez.

Tüm firma ve özel siteler için kullanılabilecek şık bir site
Admin Panelinizden kendinizin yönetebileceği ve düzenleyebileceği
Hakkımızda, Hizmetlerimiz, Projelerimiz, Referanslar, Ürünlerimiz
E-Katalog ve İletişim Sayfaları
Ürün Fiyat Sipariş Sayfaları
Şirketinize şık ve profesyonel bir çözüm
Google dil çeviri seçeneği ile sitenizi birçok dilde yayınlama imkanı

Ürünleriniz için Sipariş Ver Modülü
Farklı sektörler içinde rahatlıkla kullanılabilir sistem
Şirketinize profesyonel bir çözüm
Şık Tasarım Sade Görünüm ve birçok tema ve renk seçeneği
Arama motorları için metataglar tüm sayfalarda SEO Destekli
Referanslarımız, Bilgi edinme ve iletişim bölümleri
Kolay admin yönetim panellidir

Ürün, E-Katalog Resim, Haber Ekleme/Düzenleme/Silme
Kategori ekleme/silme, Siteye ait sayfaları düzenleyebilme
Sınırsız ürün kategorisi ekleme silme, Sınırsız ürün ekleme silme
Sınırsız referans kategorisi ekleme silme
Sınırsız proje ekleme silme
Sınırsız bilgi edinme sayfaları ekleme silme
Sınırsız özel sayfa ekleme silme

Firma hakkında bilgi admin panelinden girilir
Anasayfa banner yönetimi sınırsız resim ekleme
Çok şık e-katalog alanı panelden fotoğraf ekleme silme sıralandırma
Özel kodlama, özel tasarım ve açık kodlama olduğu için geliştirilebilir
Admin panelinden telefon numarası yönetimi
Admin panelinden e-mail yönetimi
Admin panelinden adres yönetimi

Ziyaretçilerin admine göndereceği mesaj alanı
Admin panelinden tema ve renk seçme kullanma
Admin Onaylı ziyaretçi sayfası
Ziyaretçi istatistik bölümü
Admin panelinden facebook sayfa adresi yönetimi
Admin panelinden Twitter sayfa adresi yönetimi
PHP yazılım dili / Mysql Veritabanı

Gelişmiş Admin (Yönetim) panellidir
Yönetim panelinden yönetilebilen sayfalar ve menüler
Ürünler, Anket, Referanslar ve İçerikler bölümleri
Admin panelinden yönetilebilen Slide resimler
Yönetim panelinden takip edebileceğiniz iletişim formu
Panelden Kontrollü google dil çeviri modülü
Türk Ticaret Kanununa %100 Uyumludur

Anasayfa, Şirket Bilgileri, Hizmetlerimiz, Referanslarımız,Ürünlerimiz
Editorden sayfalara müdahale etmeden resim yükleme imkanı
E-katalog ve ürünlere yönetim panelinden fotoğraf ekleme / silme
İletişim Bölümündeki bilgileri yönetim paneli üzerinden güncelleme imkanı
E-Bültene abone olan kullanıcıların mail adreslerini Excell'e aktarma imkanı
Anket Bölümünü Yönetim Panelinden Güncelleyebilirsiniz
Döviz Piyasaları Bölümü Otomatik anlık olarak güncellenmektedir
Hava Durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden otamatik olarak güncellenmektedir
Ürün Yönetimi, Ürün Ekleme, Ürün Silme, Ürün Düzenleme
Firmanız ile ilgili Haberleri duyurabileceğiniz Haberler Bölümü


Hala bir Web Siteniz yoksa bizimle iletişime geçin sizin için en uygun siteye birlikte karar verelim.